O firmie

Kancelarię założyli i prowadzą partnerzy biznesowi mgr  Arkadiusz Kołtuniak i mgr inż. Artur Nowak.
 
Arkadiusz Kołtuniak posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego nr 6081 oraz kompetencje w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności potwierdzone świadectwem zdania egzaminu z zakresu „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich z wykorzystaniem zasad Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (świadectwo nr 1027/2018 z dn. 19.11.2018r.).
 
Artur Nowak jest specjalistą rynku nieruchomości, który odbył niezbędną praktykę zawodową i finalizuje proces uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego.
 
Wraz ze współpracującymi z Kancelarią ekspertami tworzymy zespół profesjonalistów rynku nieruchomości. Posiadamy szerokie doświadczenie w wycenach nieruchomości, maszyn, urządzeń, pojazdów, linii technologicznych, wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe, marki) oraz przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części.
 
W toku dotychczasowej działalności sporządzaliśmy wyceny różnorodnych nieruchomości, począwszy od mieszkaniowych, poprzez komercyjne (obiekty magazynowe, przemysłowe, handlowe, biurowe), do wyspecjalizowanych (hotele, stacje paliw, projekty deweloperskie, uzdrowiska, obiekty infrastruktury komunalnej m.in. ciepłownie, oczyszczalnie ścieków, grunty inwestycyjne, bocznice kolejowe itp.).
 
Wykonane operaty szacunkowe, a także inne opracowania, w postaci analiz opłacalności projektu inwestycyjnego, opinii i ekspertyz były sporządzane zarówno dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności jak i innych wynikających z przepisów prawa cywilnego (ustalenie ceny sprzedaż, rynkowych stawek czynszu, wynagrodzenia z tytułu szkód, bezumownego korzystania, służebności przesyłu itp.), prawa administracyjnego (szacowanie wartości w związku z daninami publicznymi, opłatami rocznymi z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, odszkodowaniami z tytułu wywłaszczeń itp.) czy gospodarczego (szacowanie wartości nieruchomości i ich części składowych w związku z obciążeniami podatkowymi, amortyzacją, z aktualizacją wartości godziwej aktywów zgodnie z MSR, MSSF, wycena w zakresie cen transferowych, wycena dla potrzeb postępowania upadłościowego, likwidacyjnego itp.).
 
Podchodzimy rzetelnie i terminowo do zleconych zadań. Zapraszam do kontaktu, poznania bliższych szczegółów, a w konsekwencji nawiązania współpracy