Ograniczone prawo rzeczowe, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich wierzytelności z nieruchomości, bez względu na to, czyją ona stała się własnością, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.